Algemene voorwaarden/ behandelovereenkomst

Algemene voorwaarden voor Consulten

Voorwaarden kinesiologische behandeling:

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënten gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie:

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ende AVG.
 • De kinesioloog is gehouden aan de Ethische code.
 • De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten met toestemming van de cliënt. Bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. Overal in dit document waar cliënt staat, dient ook gelezen te worden: ouders of voogd van…
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarigen in overleg en met overeenstemming van het kind.
 • De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandelingen/consulten:

 • De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Een consult/behandeling duurt in principe een 75 min, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.
 • De kosten van de sessies bedraagt € 78, zowel voor het intakegesprek als voor de vervolgsessies.
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant of op rekening.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen ( bericht via e-mail of telefoon) anders wordt de helft van het consult in rekening gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling is een stappenplan opgesteld, welke op de website te vinden zijn. De eerste stap is de klacht met de kinesioloog te bespreken.
 • Corrianders en Corry Kroondijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt(bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • Corrianders en Corry Kroondijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van dr. Stolteweg 60 in Zwolle noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.