Privacy-verklaring

In het kader van het ingaan van de AVG onderstaand de Privacy-Verklaring van Corrianders.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij een Huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurd uitsluitend in overleg met u. Deze gegevens worden in het dossier gegevens opgenomen. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
  • Altijd eerst met u overleg indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Uw cliëntendossier blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.  

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:  

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 
  • Voor uw zorgnota (hierop staat uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en de datum van behandeling.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Gegevens via website

Corrianders.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

Corrianders.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Corrianders.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

WordPress database, serverlogs en e-mailadres

Corrianders.nl is een zgn self-hosted WordPress weblog. De data die deze self-hosted blog opslaat, worden in een database verwerkt. Deze database wordt gehost via mijn webhost. Uiteindelijk ben ik van Corrianders.nl eindverantwoordelijk voor de content van deze weblog. Mijn webhost kan deze data alleen indirect en louter met mijn toestemming inzien.

Tevens worden er serverlogs bijgehouden, waarop in geval van nood kan worden teruggegrepen bij (fatal) errors, hetzij door de server of anderszins.

Derde partijen, zoals ook mijn webhost, hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met mij van Corrianders.nl.

Delen met anderen

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Corrianders.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door Corrianders.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld deelknoppen van Twitter.com, Facebook.com, plus.Google.com, Pinterest.com, Instagram.com en LinkedIn.com, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Corrianders.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Ook zijn er tools als Ghostery.com om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens, zoals u die zelf hebt opgegeven bij het invullen van het contactformulier. WordPress is in staat alle gegevens die op Corrianders.nl verzameld zijn, gekoppeld aan uw e-mailadres, te bundelen en die u toe te sturen op het mailadres in kwestie. Laat me weten van welk mailadres ik dit moet checken en u krijgt een zip-bestandje gemaild.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De (beveiligings)updates van mijn computer worden automatisch geïnstalleerd wanneer ik die gebruik. Ook zorgen wij ervoor ik dat ik – gemiddeld binnen enkele uren – nieuwe versies van WordPress en de updates van verschillende plugins installeer.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Corrianders.nl op via info@corrianders.nl.

Personalia van Corrianders.nl

Ik ben als volgt te bereiken:
Naam: Corrianders.nl, gevestigd te Wijhe
E-mailadres: info@corrianders.nl.

Corrianders.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement.

Wijhe,
23 mei 2018